Handlingsplaner vt 2006

Imagemap
Handlingsplaner vt 2006Biblioteket spelar en central roll inom  ...1:11:21:31:4Biblioteket är en självklar pedagogisk r ...2:12:22:32:4Biblioteket är väl integrerat i högskola ...3:13:23:33:4Biblioteket utgör en attraktiv, funktion ...4:14:24:3Biblioteket är en naturlig samarbetspart ...5:15:2övrigtsvårt få medkvalitetsprojektkontaktbibliotekarieIK och undervisningsamma sak i flera målstudentinflytandeinför skrivning av handlingsplanerprocesstänkade
hideHandlingsplaner vt 2006
hideBiblioteket spelar en central roll inom högskolans verksamhetsområden genom att
hide1:1
hideanställning
leaf"bibliotekarieexamen"
hideintervjuv
leafbehörighet
leafvilka med
leafalla träffa
leafprovanställning
hideframtida grupp
leafbibliotekarie/assistent
leaf"kvalitetssäkrad rekrytering"
leafpolicy för annonsformulering
hideassistent
hideerfarenhet från bibliotek
hideerfarenhet och praxis
leafproblem med att bibl chefen ej anställer
leafanpassad/bästa utbildning
leaf"service-inriktad" verksamhet
hidelöneläget
leafharmoniserat löneläget inom egna högskolan
hidekompetensutveckling
leafinventering/uppdaterad
leaffortlöpande och situatíonsanpassad
leafeget ansvar
leafavsätta tid tex 1tim/v
leafkompentsutvecklingplan för varje medarbetare
leafDISCO/Neverlost/studentportalen
leafkompentensöverföring
hideprofessionell
leafkontaktbibliotekarie
hidevägleda eller hänvisa vidare
hidehänvisa inom Högskolan Väst
leafklarhet i vad ass skall kunna
leafbiblioteksjuridik
leafbemötande
hideetiskt
leafbemötandepolicy
leafsamma syn
leafstudenten hjälp till självhjälp
hidegemensamma spelregler
hidegrundnivå
leafhänvisa vidare
hidevad skall visas av
leafstudentvakt
leafassistent
hidebemöta alla användare på samma sätt utifrån deras egna villkor
leafallmänhet
leafstudenter/lärare
leafuppgift för ett personalmöte
leafBemötande och makt kontra användaren
leafsekretess
hidebort med "tjafs" i disken
leafta det bakom disken
hideolämpliga använding av internet
leafporr
leafspela poker??
hidepedagogiskt
leafsocial kompetens
hidereferensfråga
leafanvändarintervju
leafge hjälp efter behov
hideförhållningsssätt
leaftelefon, JB, mail
leafundervisning, vid disken
leafproblematiskt hänvisa till chefen
hide1:2
hideförvärvspolicy och gallringspolicy
hideanvändarstyrt
hidehantering av olika önskemål
leafböcker
leaftidksrifter
leafelektroniska resurser
leafutifrån utbildningarna
hidebevakning
hidelärare
leafkontaktbibliotekarie
leaftid för litteraturbevakning
hidetrykt kontra elektroniskt
leafprinicpbeslut
hideutvärdera
hidevad som köps in på resp program
leafkonton i Aleph
hidefria resurser på www
leafi SOFIA eller inte
hidefjärrlånpolicy
leafinköpsförslag
leafgenomtänkt och konsekvent arbete grundat på policydokument
hide1:3
hidebibliotekets ansikte utåt
leafhögrelevans
leafalla veta vad som finns
hideansvar för egna sidor
leafprioritering
hidestruktur
leafträstruktur egna ämnet
leafpå vilken sida man befinner sig
leafpedagogisk
hidearbetswebben
leafA-Ö
hideutvärdering av webbplatsen
leafstudentundersökning
hidestatistik
leafpå vad?
leafwebbansvarig
hideanvändarundersökning
leafwebbansvarig
leafreferensgrupp
hideflera lägga upp på/utökat redaktörskap
leafarbetswebben
leafwww.bibliotek.hv.se
hideen ansvarig
leafsamverkar med HV.se webbmänniskor
leafandra högskolor
leafprogramleverantörer
hideåsikter via JB
leafta tillvara på
hideFAQ
leafvanliga frågor med svar
hide1:4
hidesamordnare för kultur/bildningsfrågor
leafgrupp
hideplan för kultur/bildningsarbete
hidereferensgrupp
leafsamverkansrådet
leafinformationsavdelningen
hideinventering och utökning av kontaktnät
leafbildning- och kulturområde
leafför invigningen
leafinför Linneåret
leafcentrumbilningar/forum
hidelänka på www.bibliotek.hv.se
leafavhandlingar
leafnya HV-rapporter
hideförslag på aktiviteter
hideha skönlitteratur, utställningar och föresläsningar
leafFotbollshuliganer, Brott och straff, Låna en fördom
hidedokumentera
hidevad som genomförs
leafantal personer
leafkort
leafinformation
leaftex Uddevallas monter
leafSAAB
hideBiblioteket är en självklar pedagogisk resurs inom högskolan genom att
hide2:1
leafpedagogisk inriktning för biblioteket
hideförankra IK bland bibliotekspersonalen
hidevad som är viktigt!
leafLOB
hideall bibliotekspersonal berörs
leafföreläsning om IK för assistener
hidebetona viktigt med IK
leafteoretiskt del om IK med hänvisning till lagen
leafformer på hur IK kan integreras i undervisningen
hideIK i livslångt lärande
hideslogan/punkter
leafvisa på yrkeslivet/privat
leaf"Det finns ingen genväg till IK, men IK kan bli din genväg till bättre och söker information"
hidemarknadsföra IK
leafinternt
leafexternt
hidefördjupa IK
leafBologna
leafBjertorp
hidePedagogiskt forum/utvecklare
leafinspiration
leafintroduktion nya undervisningsformer
hideundervisningen
hidevarför/syftet
leafhjälp till självhjälp
leafgenomförande
hidekompetensutveckling inom pedagogik
leafstöd för bibliotekets undervisande personal
leafpedagogiska hjälpmedel
hide2:2
hideBolognaprocessen
leaffå med IK i kursplaner
hidelobbyverksamhet/samarbetsyta
leafundervisning
leafuppsatsernas kvalitet
leafupphovsrätt
leafplagiat
leafintresserde lärare
leafinformera på möten
leafforskarskolan
hide2:3
hidekontaktbibliotekarie
leafdelta i olika möten
leafkontinuitet
hideinformella träffar
leafluciafika Thn, junifika Vbg
hideomvärldsbevakning
leafhur fungerar Högskolan
leafIK blir obligatorisk och som poänggivande kurs
hideintroduktion till nyanställda
leafVälkomstmail
hide2:4
hideAIL
hidevad är AIL på bibliotek
leafsamarbetsyta
leafIK och livslångt lärande
leafexempel Mål för informationskompetens inom högre utbidlning s.2
leafproblembaserat lärande kontra AIL
leafegen kompetensutveckling
hideförse studenter med material på praktik/COOP med material
leafböcker lånetider
hideBiblioteket är väl integrerat i högskolans utbildning och forskning genom att
hide3:1
hidedrivande råd
leafSupplent för varje medlem
leafnågon från högskolan ledning
leaftidsbegränsat
leafjämställt
leafforskare
leafprinicipiella frågor
hidedagordning
hidebidra med innehåll
leaffrån bibliotek
leaffrån institutionerna
leaffinns var?
leafprotokollen på bibliotekets webbplats
hidesynas
hideinternt
leafarbetswebben
hideexternt
leafpersonalportalen
leafartikel på webbplatsen om biblioteksrådet
hide3:2
hideomformuleringen
leaf"aktivt skapa kontakter som är stategiska för bibliotekets integration i högskolan"
hidemötesinventering
hidevilka möten
hideinventeringen
leafpåbörjad
hidedeltagare
leafvilka delgater
leafvilka befogenheter
leafmöjlig medverkan?
leafhur mycket arbetstid?
leafkontaktbibliotekarie
hideprotokoll
hidefrån olika avdelningar
hideprotokoll/anteckningar
leafpersonalportalen
leafex It-råd, TA-råd
leafinformella träffar
hidebiblioteket som resurser på högskolan
leafsärkilt stöd
leafupphovsrätten
leafKUBIKEN
leafBildning
leafHv-rapporter
leafforskarskolan
hide3:3
hideomformulering
leaf"ökat för ett utökat studentinflytande"
hidetillsätta fokusgrupper
leafundersöka låntagarkategorier i grupp
leafhandboksprojektet
leafkvalitetssamordnare
leafinflytande i biblioteksråd
leafdel i bildningsarbetet
hideVilket samarbets skall startas?
leafLedningsgrupp/chef. Ansvaret för kontakten just med kåren
hide3:4
hidevad
leafOpen Acess
hideOpen archive
hidepubliceringsdatabas
leaf
hideE-publicering
hidee-examensarbete
leafUppsök
leafe-rapporter
leafLångtidsarkivering
leafE-plattformar
leafE-plikt
leafUpphovsrätt
leafsamverka bibliotek bla ScieCom
leafKatalogisering
hideBiblioteket utgör en attraktiv, funktionell och kreativ arbetsmiljö genom att
hide4:1
hidetillgänglighet
leafdörren
leafwebben
leafordinarie personal + studentvakt
hidelokal
leafskyltar
leafsjälv hämta beställda böcker
hideöppettider
hidekvällar
leaftill kl 20
hidehelger
leaf10-16
hidesommar
leaf10-16
hidebemaning
hidekvalitet dvs bibliotekarie+studentvakter
leafGod och säker bemanning
hidemediebestånd
leafskyltning
leafe-vägvisare
leafgallringspolicy
hideordning och reda i hyllorna
leaf
leaflättförstålig SOFIA
leafe-bok för kursbok
hidebeställning för plockning
hideex best bok 4.1 http://www2.bibliotek.htu.se/internt/verksamhet/strategi/handlingsplan/m_3_4_1_Tintan.doc
leaf
hide4:2
hideSkyltning
leafWagner
leaftydlig skyltning till inforpunkter
leafKölappar
leafKonstnärlig utsmyckning
leafDagstidningar utanför biblioteket
leafKaffe i biblioteket?
leafSärskilt stöd och it-support
leaföka kompetens kring funktionsnedsättning
hide"smärtfria" biblioteksbesök
leafutlån
leafåterlämning
leafanpassning till pedagogiska processer
leafbelysning
leafljudnivå
leaftysta läseplatser
leafmöblering för mötet med låntagare
leafutställningsmöjlighet
leafnyhetsskyltning
hide4:3
hideergonomi
leafdiskar höj- och sänkbara
leafbokvagnar
leafhög bokhylla plan 2
leafljud,ljus.värme, textilier
hideavskildhet
leafpersonlig yta
hidesammanträdesrum
leafteamytor
leafarbetsrummen
leafutsmyckning
hidekontakt med
leafLOF
leafIT
hidebemötande
leafmellan personal
hideanvändarna
leafinom högskolan
hidegilla tagna beslut/attityd
leafacceptera
leafarbeta utifrån dessa
leafändra arbetsuppgifter över tid
hideBiblioteket är en naturlig samarbetspartner för det omgivande samhället genom att
hide5:1
hidegrupp kolla i inventeringen
leafsamordna kontakter
hideinventering av möjliga samarbetspartners
leafstudiebesök
hideinformationsträffar
leafutbyte av erfarenheter
leafsamarbeta kring någt gemensamt
leafkulturinstitutioner
hidehögskolecentra och lärcentra
leafdistansstudenter
leafDistanskurs
leafdokumentera och strukturera kontaktytor
hide5:2
hidesamarbeta
leafKommunbibliotek
leafBjertorp
leafLibris,BISAM, BIBSAM, Svensk biblioteksförening
hideinternationella
leafIFLA
hideassistenter
leafvad finns?
hideövrigt
hidesvårt få med
hidekvalitetsprojekt
leafallt kan och skall utvärderas
leafkontaktbibliotekarie
hideIK och undervisning
hidesamma sak i flera mål
leaf2:1, 2:2, 2:3
leafstudentinflytande
hideinför skrivning av handlingsplaner
hideprocesstänkade
leafProcesskartläggning